ยุทธศาสตร์

ระเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

 

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑

เพิ่มผลิตภาพการผลิต

๑.๑.๑

การลดต้นทุนการผลิต

๑.๑.๒

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

๑.๑.๓

การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย

นวตกรรมเชิงสร้างสรรค์

๑.๒.๑

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น

๑.๒.๒

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (อุตสาหกรรมการเกษตร)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๓

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

๑.๓.๑

การเตรียมความพร้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่

๑.๓.๒

การตวจประเมินสถานประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๔

สนับสนุนการรับรองมาตรฐาน

๑.๔.๑

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

 

ะเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒พัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

                                  และรองรับการเข้าร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียน

 

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑

การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ

๒.๑.๑

การสร้างและพัฒนาเครื่อข่ายในทุกมิติ

(แนวระนาบ และแนวดิ่ง)

๒.๑.๒

การเชื่อมโยงเครื่อข่ายอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒

พัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ

๒.๒.๑

การพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมในระดับอนุภูมิภาค

๒.๒.๒

การส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ