วิสัยทัศน์

ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

และพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน