โครงสร้างองค์กร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

              สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจ จัดทำเสนอ และประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ประสานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

              กลุ่มโยบายและแผนงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

                          1. รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดใหสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง กรม และจังหวัด

                          2. ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และคำของบประมาณ ในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

                          3. ประสานการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย

                          4. บริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลสารสนเทศ

                          5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

               กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                          1. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการลงทุน กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในเขต

จังหวัดที่รับผิดชอบ

                          2. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน

                          3. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรม

                          4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

                กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                          1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และอุตสาหกรรมชุมชน

                          2. ส่งเสริมการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

                          3. ประสานการส่งเสริมการลงทุน

                          4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

                 กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                          1. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะในส่วนโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน การทำเกลือสินเธาว์ การสูบน้ำเกลือจากใต้ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 

                          2. ส่งเสริม และพัฒนาการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ และการประกอบโลหะกรรม

                          3. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ และการประกอบโลหะกรรม

                          4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนัับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย