พันธกิจ

    1.ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

    2.พัฒนาขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    3.ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการทำเหมืองแร่และชุมชน

    4.สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

    5.ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการลงทุน และพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่