ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานเปิดงานบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" พร้อมมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี ” รุ่นที่ 14

16 ม.ค 2563

วันนี้ (16 มกราคม 2563) เวลา 08.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยมี นางสาวสุนีย์ โสภณ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 14 จำนวน 99 คน เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา ในโครงการจิตอาสาพระราชราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 บรรยาย ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

จากนั้นเวลา 13.00 น. ปลัดกอบชัยฯ ได้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี ” รุ่นที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 16 มกราคม 2563 พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ และจรรยาบรรณที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการยุคใหม่รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานและการประสานงานเป็นเครือข่ายของข้าราชการรุ่นใหม่ต่อไป