ผู้ช่วยปลัดฯ ประชุมพิจารณาทบทวนคำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

17 ม.ค 2563

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมพิจารณาทบทวนคำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน โดยมีผู้อำนวยการกองต่างๆในสังกัด สปอ. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม อก.2 ชั้น 3 สปอ.