วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561 13:31

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขัน : งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2562