วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2559 19:54

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้แก่ผู้ผลิตชุมชนในจังหวัดเลยที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน เดือนกันยายน 2559

          วันที่ 29 ก.ย. 59 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ได้รับเกียรติจากท่านวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้แก่ผู้ผลิตชุมชนในจังหวัดเลยที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน เดือนกันยายน 2559 ในคราวการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2559  จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย