วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560 16:19

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561