วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561 11:56

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม