วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561 13:29

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562