วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561 13:34

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา งบดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานขับรถยนต์ คนสวน และพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)