วันพุธ, 19 มิถุนายน 2562 15:58

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (ศูนย์ Mini ITC ระดับจังหวัด) ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม