วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562 15:10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ด้านมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ชุมชน)