วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562 15:15

ข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ (Terms of Reference : TOR) เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานกลุ่มนโยบายและแผนงาน ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์