วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562 15:20

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน