folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf EB14 สรุปเรื่องร้องเรียนไตรมาส 1 และไตรมาส 2

By 52 download

Download (pdf, 3.23 MB)

EB 14 สรุปเรื่องร้องเรียนไตรมาศ 1และไตรมาส 2.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 53 download

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 3 download

Download (pdf, 735 KB)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างปี 2563.pdf