วิสัยทัศน์

“พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยภูมิปัญญาสร้างสรรค์ นวัตกรรม มาตรฐานและสิ่งแวดล้อมสู่สากลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"