โครงสร้างองค์กร

 บทบาทอำนาจหน้าที่

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฏหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะในส่วนโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

2. ส่งเสริมและพัฒนาการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ และการประกอบการโลหะกรรม

3. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ และการประกอบโลหะกรรม

4.ปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย      

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

2.ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน

3.จัดทำข้อมูล และสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรม

4.ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอมบหมาย   

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และอุตสาหกรรมชุมชน

2.ส่งเสริมการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

3. ประสานงานส่งเสริมการลงทุน

4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง กรม และจังหวัด

2. ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฎิบัติงาน และคำของบประมาณ ในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. บริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลสารสนเทศ

4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย