พันธกิจ

กำกับ ควบคุม ดูแลและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค จัดทำ เสนอ และประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการ พัฒนา และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน พัฒนาประสิทธิภาพงานด้านบริการอย่างต่อเนื่อง โปร่งใสและตรวจสอบได้