วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2563 11:28

อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเจตนารมณ์สุจริต “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน”

        ข้าพเจ้า นายดำรง โอกาศ อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอประกาศเจตนารมณ์ว่า

        ข้าพเจ้าุจะจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มุ่งบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ ภายใต่ภารกิจเกี่ยวกับการกำกับ ควบคุม ดูแลและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายิื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค จัดทำ เสนอ และประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนา และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว ตลอดจนการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความสำนึกและตระหนักพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงาน จะตั้งใจปฏฺิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถจะใช้อำนาจหน้าที่ด้วยปัญญา รู้คิด พิจารณาว่าการกระทำใดเป็นความเจริญ การกระทำใดเป็น ความเสื่อม การกระทำใดที่ต้องทำ และการกระทำใดที่ต้องละเว้นและกำจัด จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบพร้อมน้ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต