วันเสาร์, 14 ธันวาคม 2556 16:32

"ชาติไทยมั่นคง ซื่อตรงและโปร่งใส แม่ฮ่องสอนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต. Thailand is secure,honest and transparent,Mae Hong Son come together to resist corruption."

 "ชาติไทยมั่นคง ซื่อตรงและโปร่งใส แม่ฮ่องสอนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต. Thailand is secure,honest and transparent,Mae Hong Son come together to resist corruption."