วันเสาร์, 17 ตุลาคม 2563 10:36

ออกพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกบ้านกุงเปา บ้านนามะปิน จ.แม่ฮ่องสอน กรณีเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นยางมะตอยจากโรงงานแอสฟัลติกคอนกรีต

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางพิกุลทอง รุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวภัทรานิษฐ์ ลืนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ออกพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกบ้านกุงเปา บ้านนามะปิน หมู่ที่ 11 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  กรณีเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นยางมะตอยจากโรงงานแอสฟัลติกคอนกรีต