วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564 13:25

ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) กับผู้ว่าราชการจังหวัด

      วันที่ 14 มกราคม 2564  เวลา 09.30 น. นายนภัทร  เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางพิกุลทอง  รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) กับผู้ว่าราชการจังหวัด มีประเด็นในการประชุมดังนี้ 1) การชี้แจงแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2) ความต้องการการสนับสนุนหรือความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัด เรื่อง ไฟป่า หมอกควันและ PM 2.5 , การปลูกป่า/ สร้างฝาย/ระบบกระจายน้ำ , การจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน , การขออนุญาตการใช้ประโยชน์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (POC) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน