การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องศุภมิตร โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบการเงินของสำนักงานการตรวจเงิน 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561

แนวทางการประกันคุณภาพ ตรวจสอบภายในภาครัฐ

ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560

การเขียนรายงานการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

สัมมนา ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560

แนวทางการตรวจสอบการรับ-จ่าย เงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สัมมนา ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/0a6112ec7a22994bfb997fcc86e77423_S.jpg
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
20 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/17464e10e949e0318f3f3d87f8032be9_S.jpg
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/b2a4cff22151f502f44b2552724bef71_S.jpg
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
03 ธ.ค. 2561