folder คู่มือปฏิบัติงาน

Documents

pdf คู่มือ แนวทางการประกันคุณภาพปีงบประมาณ 2561 Popular

By 103 download

Download (pdf, 9.71 MB)

คู่มือ แนวทางการประกันคุณภาพปีงบประมาณ 2561.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติงาน : กระบวนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน Popular

By 134 download

Download (pdf, 12.43 MB)

คู่มือปฏิบัติการ.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562

By 70 download

Download (pdf, 759 KB)

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน (2).pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 56

By 87 download

Download (pdf, 771 KB)

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 56.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 59

By 78 download

Download (pdf, 743 KB)

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 59.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 60 Popular

By 103 download

Download (pdf, 749 KB)

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 60.pdf

pdf คู่มือการประเมินผลควบคุมภายในด้วยตนเอง

By 45 download

Download (pdf, 552 KB)

คู่มือการประเมินผลควบคุมภายในด้วยตนเอง.pdf

pdf คู่มือการรายงานผลการควบคุมภายในต่อ ค ต ป.

By 43 download

Download (pdf, 1.35 MB)

คู่มือการรายงานผลการควบคุมภายในต่อ ค.ต.ป.(ปรับปรุง).pdf

pdf คู่มือการให้คำปรึกษาสำนักบริหารหนี้สาธารณะ

By 42 download

Download (pdf, 461 KB)

คู่มือการให้คำปรึกษาสำนักบริหารหนี้สาธารณะ.pdf

pdf คู่มือการให้บริการข้อมูลงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

By 33 download

Download (pdf, 118 KB)

คู่มือการให้บริการข้อมูลงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554.pdf

pdf คู่มือตรวจสอบสารสนเทศ ต ค 56

By 63 download

Download (pdf, 1.11 MB)

คู่มือตรวจสอบสารสนเทศ ต.ค.56.pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ปี 2562

By 9 download

Download (pdf, 749 KB)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ปี 2562.pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2554

By 41 download

Download (pdf, 705 KB)

คู่มือมาตรฐานปี 2554(ปรับปรุง).pdf