พันธกิจ

 

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  3. ประสานการตรวจสอบและร่วมสอบทาน กับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง