ภารกิจ

ความเป็นมา   

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาคราชการ โดยให้ทุกกระทรวงตั้งหน่วยตรวจสอบภายในกระทรวง ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง และให้กระทรวงการคลังกำหนดระบบ รูปแบบ และแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม และระดับกระทรวง รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งสองระดับสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมิให้เกิดการซ้ำซ้อน


หน้าที่ความรับผิดชอบ   

  1. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การดำเนินการและการบริหารงาน รวมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
  2. กำหนดขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบ การควบคุมภายใน หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยรับตรวจ หลักเกณฑ์และวิธีการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น
  3. ประเมินความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและเทคนิควิธีการตรวจสอบ
  4. สรุปแผนการตรวจสอบในภาพรวมกระทรวง วิเคราะห์และวางแผนเพิ่มเติมให้ครอบคลุมงาน/โครงการที่สำคัญหรือที่มีความเสี่ยงสูงและให้สอดคล้องกับแผนงานของกระทรวงและนโยบายที่ผู้บริหารมอบหมาย
  5. ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่มีความสำคัญ หรือที่ได้รับนโยบายให้ติดตามกำกับดูแลหรือเป็นงานโครงการที่มีความเสี่ยงสูงตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
  6. จัดระบบประสานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม ดำเนินการเร่งรัด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน งาน/โครงการของผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม
  7. เสนอผลการตรวจสอบและกำหนดแนวทางการติดตามผลการตรวจสอบตามที่ได้รายงานได้ในรายงานผลการตรวจสอบภายใน
  8. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อกำหนดนโยบายและแผนการตรวจสอบ
  9. ให้คำปรึกษาแนะนำ วินิจฉัย และเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวง และหน่วยรับตรวจระดับกรม
  10. ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง