ยุทธศาสตร์

 

"การบูรณาการการตรวจสอบภายในของกระทรวงอุตสาหกรรม"