วิสัยทัศน์

 

"เป็นศูนย์รวมการตรวจสอบภายในของกระทรวงอุตสาหกรรม
ในการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด"