folder EB25 มาตรการและแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

Documents

pdf คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

By 5 download

Download (pdf, 228 KB)

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผนงาน

By 4 download

Download (pdf, 657 KB)

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผนงาน.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

By 3 download

Download (pdf, 468 KB)

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

By 2 download

Download (pdf, 751 KB)

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

By 2 download

Download (pdf, 781 KB)

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม.pdf

pdf มาตรการและแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

By 7 download

Download (pdf, 220 KB)

มาตรการและแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน.pdf