โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

 

 กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม