ยุทธศาสตร์

 

 

ยุทธศาสต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนที่ 2

 

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะธรรมชาติวัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาความสามารถด้านการค้าและการลงทุนในธุรกิจในพื้นที่
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร

 

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
คุณลักษณะที่ 2 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประเด็นที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นที่ 6 การส่งเสริมความมั่นคงชายแดน

 

ยุทธศาตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

 

ประเด็นที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ