วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนที่ 2

ครัวอาหารปลอดภัยศูนย์กลางการค้าใหม่เมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัย

 

วิสัยทัศน์จังหวัดมุกดาหาร

เมืองการค้าการเกษตรการท่องเที่ยวชายโขงเชื่อมโยงอาเซียน

 

วิสัยทัศน์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม