วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:12

เรื่อง..แจ้งการปฏิบัติงานโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

เรื่อง..แจ้งการปฏิบัติงานโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน

ตามที่มีกระแสข่าวว่ามีบุคคลแอบอ้างจะรับดำเนินการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ โครงการและอนุมัติสินเชื่อ และเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากบุคคลที่เข้ารับบริการด้านสินเชื่อโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนแก่ผู้ที่ได้รับบริการสินเชื่อและอาจจะเกิดความเสียหายแก่กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ไม่มีนโยบายเรียกรับค่าใช้จ่ายจากประชาขนและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการนำชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐไปแอบอ้างหาผลประโยชน์ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์แก่ประชชนในพื้นที่อย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างดำเนินการตามข้างตัน หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถติดต่อสอบถาม/แจ้งเบาะแส ได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือที่สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์ o ๒๒o๒ ๓๘๗๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างดำเนินการตามข้างต้นต่อไป