วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562 15:55

ประกาศแจ้งความ เรื่อง ขายแร่ของกลางที่เสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของทรัพย์สินของกลางตามมาตรา 151 แห่งพระราขบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)