วันศุกร์, 12 ตุลาคม 2561 14:12

ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม