folder กองทุน20,000ล้าน

Documents

pdf กระบวนการดำเนินงานหน่วยรับรองฯ

By 48 download

Download (pdf, 246 KB)

กระบวนการดำเนินงานหน่วยรับรองฯ.pdf

pdf การดำเนินโครงการ Popular

By 163 download

Download (pdf, 443 KB)

การดำเนินโครงการ.pdf

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมจึงขอประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ทั้งนี้ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นกิจการ และมีโครงการลงทุนเป็นไปตามคุณสมบัติกิจการ ที่อยู่ในข่ายรับการสนับสนุนจากกองทุนตามประกาศฯ หากกิจการใดสนใจขอรับการสนับสนุนทั้งในรูปกิจการเดียวหรือกลุ่มกิจการ ที่เป็นนิติบุคคล สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โทร 034-340311 ต่อ 102 หรือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขานครปฐม โทร 0342584056 - 6 ตั้งแต่วันที่ ประกาศ  จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download เอกสารคำขอสินเชื่อได้ที่ http://www.industry.go.th/nakhonpathom/ หรือ  http://www.smebank.co.th  รายละเอียดตามแนบ

pdf ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดนครปฐม เรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดนครปฐม Popular

By 110 download

Download (pdf, 779 KB)

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ.pdf

 

pdf ประกาศอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐจังหวัดนครปฐม Popular

By 208 download

Download (pdf, 662 KB)

ขยายระยะเวลา01062560.pdf

เรื่อง ขยายระยะเวลายื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐจังหวัดนครปฐม

Image ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ Popular

By 212 download

Download (gif, 998 KB)

S__53837834-11560.gif

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมจึงขอประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ทั้งนี้ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นกิจการ และมีโครงการลงทุนเป็นไปตามคุณสมบัติกิจการ ที่อยู่ในข่ายรับการสนับสนุนจากกองทุนตามประกาศฯ หากกิจการใดสนใจขอรับการสนับสนุนทั้งในรูปกิจการเดียวหรือกลุ่มกิจการ ที่เป็นนิติบุคคล สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โทร 034-340311 ต่อ 102 หรือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขานครปฐม โทร 0342584056 - 6 ตั้งแต่วันที่ ประกาศ  จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download เอกสารคำขอสินเชื่อได้ที่ http://www.industry.go.th/nakhonpathom/ หรือ  http://www.smebank.co.th  รายละเอียดตามแนบ

pdf รายงานฉบับสมบูรณ์ Final Report Popular

By 140 download

Download (pdf, 40.53 MB)

รายงานฉบับสมบูรณ์ Final Report.pdf

pdf หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ Popular

By 195 download

Download (pdf, 222 KB)

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ.pdf

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมจึงขอประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ทั้งนี้ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นกิจการ และมีโครงการลงทุนเป็นไปตามคุณสมบัติกิจการ ที่อยู่ในข่ายรับการสนับสนุนจากกองทุนตามประกาศฯ หากกิจการใดสนใจขอรับการสนับสนุนทั้งในรูปกิจการเดียวหรือกลุ่มกิจการ ที่เป็นนิติบุคคล สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โทร 034-340311 ต่อ 102 หรือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขานครปฐม โทร 0342584056 - 6 ตั้งแต่วันที่ ประกาศ  จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download เอกสารคำขอสินเชื่อได้ที่ http://www.industry.go.th/nakhonpathom/ หรือ  http://www.smebank.co.th  รายละเอียดตามแนบ

document หลักเกณฑ์ใหม่และคุณสมบัติผู้อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ ฉบับที่ 4 Popular

By 106 download

Download (docx, 31 KB)

หลักเกณฑ์ใหม่ -ฉบับที่ 4.docx

หลักเกณฑ์ใหม่และคุณสมบัติผู้อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ ฉบับที่ 4

pdf เอกสารประกอบการยื่น Popular

By 314 download

Download (pdf, 118 KB)

เอกสารประกอบการยื่น.pdf

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมจึงขอประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ทั้งนี้ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นกิจการ และมีโครงการลงทุนเป็นไปตามคุณสมบัติกิจการ ที่อยู่ในข่ายรับการสนับสนุนจากกองทุนตามประกาศฯ หากกิจการใดสนใจขอรับการสนับสนุนทั้งในรูปกิจการเดียวหรือกลุ่มกิจการ ที่เป็นนิติบุคคล สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โทร 034-340311 ต่อ 102 หรือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขานครปฐม โทร 0342584056 - 6 ตั้งแต่วันที่ ประกาศ  จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download เอกสารคำขอสินเชื่อได้ที่ http://www.industry.go.th/nakhonpathom/ หรือ  http://www.smebank.co.th  รายละเอียดตามแนบ

pdf ใบคำขอสินเชื่อร่วมลงทุน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ Popular

By 295 download

Download (pdf, 283 KB)

ใบคำขอสินเชื่อร่วมลงทุน กองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำมแนวประชำรัฐ.pdf

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมจึงขอประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ทั้งนี้ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นกิจการ และมีโครงการลงทุนเป็นไปตามคุณสมบัติกิจการ ที่อยู่ในข่ายรับการสนับสนุนจากกองทุนตามประกาศฯ หากกิจการใดสนใจขอรับการสนับสนุนทั้งในรูปกิจการเดียวหรือกลุ่มกิจการ ที่เป็นนิติบุคคล สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โทร 034-340311 ต่อ 102 หรือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขานครปฐม โทร 0342584056 - 6 ตั้งแต่วันที่ ประกาศ  จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download เอกสารคำขอสินเชื่อได้ที่ http://www.industry.go.th/nakhonpathom/ หรือ  http://www.smebank.co.th  รายละเอียดตามแนบ