folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf EB 14 (2) รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

By 11 download

Download (pdf, 70 KB)

EB 14 (2) รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน).pdf

pdf EB17 (2) รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการแนวทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 15 download

Download (pdf, 35 KB)

EB17 (2) รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการแนวทางป้องกันฯ.pdf

pdf EB2(6.1),EB4(1) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By 14 download

Download (pdf, 8.93 MB)

EB2(6.1),EB4(1)รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf

pdf EB20(4) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ

By 20 download

Download (pdf, 118 KB)

EB20(4)รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ.pdf