folder มาตรการ

Documents

pdf EB1(2) คำสั่งหรือข้อสั่งการในการกำหนดแนวทางหรือแนวทางการปฏิบัติฯ

By 14 download

Download (pdf, 4.23 MB)

07042563-2.คำสั่งหรือข้อสั่งการฯ.pdf

pdf EB15(2) คำสั่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

By 15 download

Download (pdf, 1.66 MB)

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต.pdf

pdf EB16 (2) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สอจ.นครปฐม

By 1 download

Download (pdf, 1.05 MB)

EB16 (2) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สอจ.นครปฐ.pdf

pdf EB18(2) คำสั่งมาตรการป้องกันการรับสินบน

By 15 download

Download (pdf, 3.32 MB)

24032563-1-คำสั่งมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

pdf EB20(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

By 4 download

Download (pdf, 2.10 MB)

EB20(2)คำสั่งเกี่ยวกับคู่มือการป้องกันฯ.pdf

pdf EB21(2) คำสั่งกำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติฯ

By 11 download

Download (pdf, 2.41 MB)

(EB21) คำสั่งกำหนดมาตรการ แนวปฏิบัติฯ.pdf

pdf EB25(2) คำสั่งกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ฯ

By 9 download

Download (pdf, 1.28 MB)

EB25(2-1)คำสั่งกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ฯ.pdf

pdf EB25(2) คู่มือการปฏิบัติงานของสอจ.นครปฐม

By 16 download

Download (pdf, 828 KB)

EB25(2) คู่มือการปฏิบัติงานของสอจ.นครปฐม.pdf

pdf EB25(2) คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

By 3 download

Download (pdf, 4.97 MB)

EB25(2) คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.pdf

pdf EB5(2) ประกาศเรื่อง มาตรการ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการส่งเสริมความโปร่งใส

By 17 download