folder มาตรการ

Documents

pdf EB1(2) คำสั่งหรือข้อสั่งการในการกำหนดแนวทางหรือแนวทางการปฏิบัติฯ

By 47 download

Download (pdf, 4.23 MB)

07042563-2.คำสั่งหรือข้อสั่งการฯ.pdf

pdf EB15(2) คำสั่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

By 44 download

Download (pdf, 1.66 MB)

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต.pdf

pdf EB16 (2) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สอจ.นครปฐม

By 25 download

Download (pdf, 1.05 MB)

EB16 (2) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สอจ.นครปฐ.pdf

pdf EB18(2) คำสั่งมาตรการป้องกันการรับสินบน

By 45 download

Download (pdf, 3.32 MB)

24032563-1-คำสั่งมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

pdf EB20(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

By 27 download

Download (pdf, 2.10 MB)

EB20(2)คำสั่งเกี่ยวกับคู่มือการป้องกันฯ.pdf

pdf EB21(2) คำสั่งกำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติฯ

By 42 download

Download (pdf, 2.41 MB)

(EB21) คำสั่งกำหนดมาตรการ แนวปฏิบัติฯ.pdf

pdf EB25(2) คำสั่งกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ฯ

By 40 download

Download (pdf, 1.28 MB)

EB25(2-1)คำสั่งกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ฯ.pdf

pdf EB25(2) คู่มือการปฏิบัติงานของสอจ.นครปฐม

By 66 download

Download (pdf, 828 KB)

EB25(2) คู่มือการปฏิบัติงานของสอจ.นครปฐม.pdf

pdf EB25(2) คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

By 18 download

Download (pdf, 4.97 MB)

EB25(2) คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.pdf

pdf EB5(2) ประกาศเรื่อง มาตรการ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการส่งเสริมความโปร่งใส

By 49 download