folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf EB2 (6.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3

By 29 download

Download (pdf, 10.17 MB)

EB2 (6.3)ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3.pdf

pdf EB5 (3.1) หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างฯวงเงินงบประมาณ 5,000 บาทขึ้นไป

By 28 download

Download (pdf, 7.99 MB)

EB5(3.1)หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างฯ.pdf

pdf EB5 (3.2) โครงการ รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณสูงสุด

By 23 download

Download (pdf, 72.78 MB)

EB5 (3.2)โครงการ รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณสูงสุด.pdf

pdf ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาเช่าจ้างเหมาบริการเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๑ คน

By 46 download

Download (pdf, 3.13 MB)

ประกวดราคาเช่าจ้างเหมาบริการเช่ารถบรรทุ.pdf

pdf ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 33 download

Download (pdf, 2.02 MB)

09042563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf