folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf EB2 (6.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3

By 12 download

Download (pdf, 10.17 MB)

EB2 (6.3)ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3.pdf

pdf EB5 (3.1) หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างฯวงเงินงบประมาณ 5,000 บาทขึ้นไป

By 11 download

Download (pdf, 7.99 MB)

EB5(3.1)หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างฯ.pdf

pdf EB5 (3.2) โครงการ รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณสูงสุด

By 6 download

Download (pdf, 72.78 MB)

EB5 (3.2)โครงการ รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณสูงสุด.pdf

pdf ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาเช่าจ้างเหมาบริการเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๑ คน

By 27 download

Download (pdf, 3.13 MB)

ประกวดราคาเช่าจ้างเหมาบริการเช่ารถบรรทุ.pdf

pdf ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 20 download

Download (pdf, 2.02 MB)

09042563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf