folder คู่มือ

Documents

pdf EB12 (2) (3) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนของ สอจ.นครปฐม พร้อมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน New

By

Download (pdf, 793 KB)

EB12 (2),(3) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนของสอจ.นครปฐมฯ.pdf

pdf EB2 (7) คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

By 2 download

Download (pdf, 828 KB)

EB2 (7) คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน.pdf

pdf EB20 (5) คู่มือป้องกันการขัดกันฯ

By 15 download

Download (pdf, 360 KB)

EB20(5)คู่มือป้องกันการขัดกันฯ.pdf