วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2556 22:48

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ อก.

มุ่งพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5

ภายในปี 2564 

 

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม

 

หัวข้อ

ปีงบประมาณ

รายละเอียด

วิสัยทัศน์กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2561

อุตสาหกรรมไทยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก ภายใน 2564

พ.ศ.2562 - 2564

มุ่งพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ภายในปี 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

พ.ศ.2561 - 2564

ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เข้มแข็งและยั่งยืนและมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

ค่านิยม

พ.ศ.2561 - 2564

ASIA  -Accountability รับผิดชอบในหน้าที่

        -Suggestion เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์

        -Integrity มีความซื่อสัตย์สุจริต

        -Achievement Motivation มุ่งผลสัมฤทธิ์

พันธกิจ

 

พ.ศ.2561 - 2564

1)ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2)ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม(Ecosystem)เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

3)ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4)บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)

 

พ.ศ. 2561 –2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม       

                          ให้เติบโตและเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและ

                         การพัฒนาอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ

                         สังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการ      

                          อย่างมีคุณภาพ

 


วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


หัวข้อ

ปีงบประมาณ

รายละเอียด

วิสัยทัศน์สำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ.2561 -2564

 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

พ.ศ.2561 – 2564

 

1)    เกิดการบูรณาการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแบบองค์รวม

2)    อุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการขับเคลื่อนให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

พ.ศ.2561 - 2564

ASIA  -Accountability รับผิดชอบในหน้าที่

            -Suggestion เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์

            -Integrity มีความซื่อสัตย์สุจริต

            -Achievement Motivation มุ่งผลสัมฤทธิ์

พันธกิจ

 

พ.ศ.2561 - 2564

1) ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับ   อุตสาหกรรม 4.0 (industry 4.0)

2) กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย

3) เพิ่มผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

4) ยกระดับศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้

ยุทธศาสตร์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม       

พ.ศ. 2560 – 2564

(ฉับบทบทวน)

พ.ศ.2561 - 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผน

                         ยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ

                         สังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมี

                         คุณภาพ