วันเสาร์, 07 ธันวาคม 2556 17:01

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

กลุ่มนโยบายและแผนงาน อักษรย่อ ก.นผ

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 

1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานการจัดทำแผนส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

2. ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และคำของบประมาณ ในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งบูรณาการแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

4. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ และจัดทำสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

5. กำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด

 

6. บริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานบุคคล งานการประชุม และงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ

 

7. งานการเงินและบัญชี รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐการควบคุม ดูแล การใช้สาธารณูปโภค และการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ยานพาหนะและทรัพย์สินของสำนักงานฯ

 

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Read 1995 times แก้ไขล่าสุด วันจันทร์, 07 พฤษภาคม 2561 13:28