วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2556 19:09

พันธกิจ

1. กำกับ ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย