วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2556 19:09

พันธกิจ

1.ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.พัฒนาการค้าการลงทุนที่ทันต่อยุคสมัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการท่องเที่ยวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ

4.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม การสร้างสังคมที่เข้มแข็งตลอดจนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้คืนความอุดมสมบูรณ์ การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน