รมช.สมชาย กล่าวปาฐกถาในงาน 1ST Thailand Sweet Corn Conference 

12 ก.พ 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานและองค์ปาฐกถาในงาน 1ST Thailand Sweet Corn Conference โดยมี นายองอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ให้การต้อนรับ ณ ห้องบอลล์รูม 1 โรงแรมเชอราตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า “อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตรของไทย มีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ที่ช่วยส่งเสริมให้ผลผลิตทาง การเกษตรมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรม กำลังดำเนินการผลักดันมาตรการ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะ 10 ปี เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะ 20 ปี   โดยกำหนดเป้าหมายให้ “ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนส่วนรวมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารไทย โดยจะดำเนินการสร้างปัจจัยที่นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร หรือที่เรียกว่า “การสร้างยกกำลัง 4” คือ 1. สร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (New Food Worriers)  2. สร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต (Future Food Innovation) 3. สร้างโอกาสทางธุรกิจ (New Marketing Platform) 4. สร้างปัจจัยพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างปัจจัยเอื้อสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) การดำเนินมาตรการทั้ง 4 ด้าน จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ มีการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการแปรรูปอาหารพร้อมรับประทานและอาหารอนาคตมากขึ้นเพื่อจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตของอาเซียน  โดยมีการกระจายการสร้างอาชีพและรายได้สู่ระดับชุมชน ทำให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภายในประเทศด้วย”