ปลัดพสุฯ และคณะเยี่ยมชมผลงานวิจัยของ สวทช. เพื่อผลักดันงานวิจัย นวัตกรรมสู่ผู้ประกอบการ SMEs 4.0

22 ก.พ 2562

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีนายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คณะผู้บริหารศูนย์วิจัยแห่งชาติ และนักวิจัย ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นในศักยภาพและผลงานวิจัยของ สวทช. ที่ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการเยี่ยมชมผลงานครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่กระทรวงอุตสาหกรรม และ สวทช. จะได้ร่วมกันหารือการวิจัยเฉพาะด้าน ในการช่วยเหลือภาคอุตสาหกกรรมต่างๆ และการนำเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปดูแลเรื่องระบบน้ำและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมกันหามาตรการต่างๆ สนับสนุนและผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยต่อไป

 

สำหรับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจหลักในด้านการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมุ่งให้เกิดผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ นอกจากนี้ สวทช. ยังมีพันธกิจด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนากำลังคน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการดำเนินงานที่เน้นความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและความสามารถในการพึ่งพาตนเองในภาคการผลิตและบริการ และส่งเสริมให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคอุตสาหกรรม SMEs และชุมชน 

 

โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน สวทช. จะดำเนินการใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านการเงิน เน้นช่วงวิจัยต่อยอดขยายผลไปสู่อุตสาหกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบ วิเคราะห์ทดสอบ Upfront fee และศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบกิจการ  2) การรับรองเพื่อขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี Startup ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 5 ปี สำหรับ Tech Startup ที่จดทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกิจการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ใช้เทคโนโลยีตามที่ สวทช. ประกาศในการผลิต/ให้บริการ/เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ Venture Capital ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 10 ปี สำหรับกิจการ Venture Capital ที่ร่วมลงทุนใน Startup ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 3) ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี สรรหาผู้เชี่ยวชาญ บริหารโครงการ วินิจฉัยปัญญาและแนวทางพัฒนาธุรกิจ สนับสนุน SMEs ไทย สำหรับค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 50 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท 4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure (NQI) และ 5) การเปิดตลาด

 

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมตัวอย่างผลงาน สวทช. ได้แก่ ผลงานวิจัยด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้แก่ SERS Chip เซนเซอร์ตรวจวัดสารตกค้าง แก๊สเซ็นเซอร์ GASSET ตรวจวัดก๊าซอันตราย ด้านนาโนเทคโนโลยีของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) อาทิ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเคลือบเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (Nanocoating Technology) การพัฒนาสารเคลือบเพื่อลดการเกาะของตะกรันแคลเซียมบนแผงรังผึ้ง การพัฒนาสารเคลือบและกระบวนการเคลือบดูดซับความร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของท่อนำความร้อนที่ใช้กับแผงรวมแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลา รวมทั้ง e-Nose เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบกลิ่นแบบพกพา

จากนั้นเยี่ยมชมผลงานหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์ (MBB) ภายใต้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

 

นอกจากนั้นแล้วยังได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีการเชื่อมประสานด้วยแสงเลเซอร์ (กลุ่มวิจัยโลหะและกระบวนการผลิต)เทคโนโลยีไบโอดีเซล และเทคโนโลยีแบตเตอรี่แพค (กลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน) รวมทั้งผลงานด้านเทคโนโลยีการออกแบบและขึ้นรูปพลาสติก (กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง) ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)