วันพุธ, 09 มกราคม 2562 20:35

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 1/2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 คณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ ๒ ได้ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ สอจ.นครปฐม เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยมีนายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง (การเบิกจ่ายงบประมาณ  โครงการโรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ศูนย์ ITC  การต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน) และโครงการสร้างนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก โดยท่านผู้ตรวจได้รับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล