วันศุกร์, 11 มกราคม 2562 13:10

การออกปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์และกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ชุดที่ 1 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โดยนายอุดมศักดิ์ สนธิบำรุง วิศวกรชำนาญการ ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบจับกุม แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ชุดที่ 1 จังหวัดนครปฐม ร่วมตรวจสถานประกอบการจำนวน 2 แห่ง คือ บริษัท ทอริโก้ อินทีเรีย จำกัด และบริษัท ไทยรีเคลม จำกัด พื้นที่ ม.7 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม