วันพฤหัสบดี, 17 มกราคม 2562 11:40

โครงการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โดยนางพฤนทารี ทองคำ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ/ หัวหน้ากลุ่มกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องบุนนาค โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม